Thirrje për votime nga Organizatat Jo Fitimprurëse Rinore/Për të Rinjtë për përfaqësuesin rinor në Bordin Drejtues të Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor (ZRBR)

Komisioni i Certifikimit për përzgjedhjen e përfaqësuesve rinorë në bordin drejtues të Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor (ZRBR) shpall kandidatët e kualifikuar në fazën e votimit nga organizatat jo fitimprurëse rinore/ për të rinjtë.

Kandidatët e kualifikuar janë:

Borjana Dine;

Cristiana Njehrrena;

Klajdi Kaziu;

Klajdi Priska;

Marinela Rukia.

Ftohen organizatat jo fitimprurëse rinore/ për të rinjtë të shprehin mbështetjen e tyre nëpërmjet dërgimit të emrit të kandidatit/es që mbështesin, duke ngarkuar fillimisht dokumentacionin e kërkuar për organizatën në adresën e-mail info@rinia.gov.al.

Kriteret që duhet të plotësojnë organizatat jo fitimprurëse për pjesmarrje në procesin e votimit të kandidatëve, janë si vijon:

  1. Të jenë të regjistruara në përputhje me legjislacionin shqiptar për organizatat jo fitimprurëse;
  2. Të kenë objekt të veprimtarisë së tyre të parashikuar në statutin e organizatës aktivitete dhe veprimtari rinore;
  3. Të kenë status “aktiv”.

 

Organizata jo fitimprurëse që merr pjesë në votim dorëzon dokumentacionin si vijon:

  1. Vendimi i regjistrimit në gjykatë (të skanuar);
  2. Statutin e organizatës (të skanuar);
  3. NIPT;
  4. Vërtetim lidhur me statusin aktiv/pasiv (i shkarkuar nga shërbimi e-albania.al me datë dokumenti jo më të hershmë se 1 Prill 2023).

Kandidatët fitues do të votohen nga organizatat nga data 22 Maj deri në 29 Maj 2023.

sqShqip
Agjencia Kombëtare e Rinisë