Legjislacioni

Me miratimin e Ligjit Nr. 75/2019 “Për rininë” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 681, datë 02.09.2020 “Për mënyrën e krijimit, të organizimit e të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Rinisë (AKR)”, institucioni përgjegjës për rininë do të ishte Agjencia Kombëtare e Rinisë, i krijuar me, i cili filloi detyrën në Janar të vitit 2021. Agjencia Kombëtare e Rinisë, ndër të tjera, funksionon dhe mbështet punën e saj duke u bazuar në një paketë të plotë ligjore.

sqShqip
Agjencia Kombëtare e Rinisë