Thirrje për aplikim – Përfaqësues rinor në Bordin Drejtues të Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor, RYCO

 

Mbështetur në ligjin nr. 116/2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor për
ngritjen e Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor”, statutin e Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor (ZRBR), ligjin
nr. 75/2019 “Për rininë”, urdhrin e Ministrit të Shtetit për Rininë dhe Fëmijët nr. 3, datë 09.05.2023 “Për fillimin e
procedurave të përzgjedhjes dhe ngritjes së komisionit të certifikimit të përfaqësuesit rinor në Bordin Drejtues të Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor (ZRBR).”, hapet thirrja për fillimin e procedurave të përzgjedhjes së përfaqësuesit rinor në Bordin Drejtues të Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor (ZRBR).

 

Thirrja konkurruese per anëtar bordi RYCO 

Autorizim për publikimin e të dhënave

Vetëdeklarim për mospërfshirjen politike

Vetëdeklarim për verifikimin e gjendjes gjyqësore

Vetëdeklarim për vërtetësinë e deklarimeve dhe dokumentacionit 

sqShqip
Agjencia Kombëtare e Rinisë