Aplikimet për Albania CodeWeek Hacakthon

Albania CodeWeek Hacakthon po ju thërret!

Aplikimet janë të hapura për të gjithë individët 15-19 vjeç me njohuri & aftësi në fusha si STEM, shkenca kompjuterike, dizenjim, inxhinieri, TIK e të tjera të ngjashme.
Për t’u bërë pjesë regjistrohuni në faqen zyrtare të hackathon:


 https://eventornado.com/event/albania-code-week-hackathon-2023#home

Shqipëria është përzgjedhur nga EU CodeWeek si një ndër 6 shtetet e fituese për të zhvilluar për herë të parë një hackathon në të tilla përmasa me mbështetjen e Komisionit Evropian.
3️⃣ ditë maratonë, 8-10 Shtator;
🔟 sfida në nivel kombëtar;
3️⃣ grupet fituese do të bëhen pjesë e hackathonit ndërkombëtar në Bruksel;

Ky projekt vjen si partneritet i
AlbaniaStem Hub,
@codeweekeu @albanianictacademy,
MSHRF
@agjencia_kombetare_e_rinise

sqShqip
Agjencia Kombëtare e Rinisë