Call for Members of the National Youth Council

PRIMEMINISTER’S OFFICE

MINISTER OF STATE FOR YOUTH AND CHILDREN

 “Call for Members of the National Youth Council”

The National Youth Agency announces the second call for the creation of the National Youth Council (KKR), as a consultative body, that functions under the Minister responsible for youth.

Ftohen të gjithë kandidatët përfaqësues të organizatave rinore dhe/ose për të rinjtë, si dhe përfaqësues të këshillave studentorë, të paraqesin kandidaturën e tyre për të qenë anëtarë të KKR-së.

Mirëpresim aplikimet tuaja deri në datë 28.07.2023, duke depozituar dokumentacionin shoqërues, në adresën tonë e-mail: info@rinia.gov.al, me subjektin “Aplikim për anëtar të KKR”.

Informacion mbi kriteret dhe dokumentacionin shoqërues

Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret si më poshtë vijon:

Kandidati për anëtar i KKR-së, përfaqësues i organizatave rinore, duhet të plotësojë këto kritere:

 • Të ketë dhënë kontribut/të ketë përvojë në fushën e rinisë të paktën 2 vitet e fundit, nëpërmjet projekteve me fokus rininë apo zhvillimit të nismave/aktiviteteve për promovimin e të rinjve;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë;
 • Të mos ketë konflikt interesi në përmbushje të kërkesave dhe dispozitave ligjore.

Kandidati për anëtar i KKR-së, jo përfaqësues i organizatave rinore, duhet të plotësojë këto kritere:

 • Të ketë përvojë pune në fushën e zhvillimit apo të zbatimit të aktiviteteve rinore, apo të ketë qënë pjesë e nismave ose aktiviteteve për promovimin e të rinjve;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë;
 • Të mos ketë konflikt interesi në përmbushje të kërkesave dhe të dispozitave ligjore në fuqi.

Aplikanti për anëtar/e i KKR-së duhet të dorëzojë dokumentacionin si më poshtë:

Kandidati, përfaqësues i organizatave rinore dhe/ose për të rinjtë duhet të ngarkojë:

 • Kërkesën për aplikim;
 • Curriculum Vitae, CV;
 • Fotokopje të dokumenteve që vërtetojnë CV-në;
 • Vërtetimin e gjendjes gjyqësore ose vetëdeklarimin e saj;
 • Vetëdeklarim i konfliktit të interesit;
 • Fotokopje të dokumentit që provon lidhjen formale me organizatën;
 • Letër motivimi;
 • Autorizim për publikimin e të dhënave në CV dhe letër motivimi;

Kandidati, jo përfaqësues i organizatave rinore duhet të ngarkojë:

 • Kërkesën për aplikim;
 • Curriculum Vitae, CV;
 • Fotokopje të dokumenteve që vërtetojnë CV-në;
 • Vërtetimin e gjëndjes gjyqësore ose vetëdeklarimin e saj;
 • Vetëdeklarim i konfliktit të interesit;
 • Letër motivimi;
 • Dokumentin që provon anëtarësinë në këshill studentor;
 • Autorizim për publikimin e të dhënave në CV dhe letër motivimi;

Vetëdeklarim i Konfliktit të Interesit 

Votimi për Organizatat Rinore/për të Rinjtë

Votimi për Studentët

en_GBEnglish (UK)
National Youth Agency