Procedura e rekrutimit

Bazuar në vendimin Nr. 681, datë 2.9.2020 për menyrën e krijimit, të organizimit e të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Rinisë (AKR) shprehet se:
Pranimi dhe lirimi nga detyra i punonjësve bëhet nëpërmjet procedurave të konkurrimit të hapur, mbi bazën e rregullores së brendshme për organizimin dhe funksionimin e AKR-së.
sqShqip
Agjencia Kombëtare e Rinisë