Përgjatë dy ditëve AKR ka zhvilluar takime informuese online me organizatat rinore dhe për të rinjtë, si dhe me njësitë e vetëqeverisjes vendore.

Agjencia Kombëtare e Rinisë