⏯Trajnim me të rinjtë me temë: “Si të përçojmë një temë tek të tjerët”?

Trajnim me të rinjtë me temë: “Si të përçojmë një temë tek të tjerët”?

Roli i lehtësuesit.🗣
Si të përgatisim një seancë trajnimi.👩‍💻
Hapat gjatë lehtësimit.📝
Cilësitë e lehtësuesit efektiv.👈
Teknika për lehtësim.🔑
#trajnimefektiv #Simundtëpërçojmënjëtemëtektëtjerët #roliilehtësuesit#hapat #cilësitë #teknikat #riniaktive #qendrarajonalerinorevlorë🙌

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *